نشست ۳۴: نگاه امروز جوانان و دانشجویان به جنبش اعتراضی سبز

فایل صوتی سی و چهارمین نشست هفتگی از سلسله گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
2011 تاريخ: شنبه ۱۹ آذر۱۳۹۰ برابر با 10 دسامبر

بخش نخست: گزارشی از فعالیت ها در هفته حقوق بشر
آقای آراز فنی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

بخش دوم: نگاه امروز جوانان و دانشجویان به جنبش اعتراضی سبز
دکتر سعید پیوندی – مهدی محسنی- امید معماریان

Print Friendly, PDF & Email