گفتگو در باره: بررسی شاخص های عمده اقتصادی

فایل صوتی سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع: نگاهی به سمت و سوی تحولات در ایران:
بررسی شاخص های عمده اقتصادی
با حضور : دکتر جمشید اسدی و دکنر مهرداد عمادی
تاريخ: شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برابر با 9 فوریه 2013

بخش نخست

بخش دوم

Print Friendly, PDF & Email