موضوع : بررسی و نقد سیاست های راهبردی در ایران امروز

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع : بررسی و نقد سیاست های راهبردی در ایران امروز
با حضور : علی شاکری، مسعود فتحی وعلی مزروعی
تاريخ: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 21 سپتامبر 2013

Print Friendly, PDF & Email