مصاحبه با خانم فرزانه عظیمی در باره برگذاری همايش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ايران

همايش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ايران
پنجمين همايش اتحاد جمهوری خواهان ايران از دوازده تا چهاردهم ماه اکتبر سال 2012 برگزار می شود.

مصاحبه با خانم فرزانه عظیمی مسئول هیات سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
آیا برنامه های این سه روز همایش روشن هستند؟
می توانید توضیح بیشتری در مورد برنامه های همایش بدهید‎؟
آیا اسناد مورد بحث قبل از همایش برای مطالعه در اختیار عموم قرار خواهند گرفت؟
نزدیکی نیروها از نظر شما شامل چه جریاناتی می شود؟
تا انتخابات ریاست جمهوری بیش از ده ماه باقی نیست، آیا در این زمینه رئوس کلی سیاست اجا در قبال انتخابات آینده در این همایش به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد؟

Print Friendly, PDF & Email