طرح مناسبات درونی و ساختار موقت اتحاد جمهوریخواهان ایران

توضیح: با توجه به اینکه فرصت بحث کافی در باره بخش اول سند پیشنهادی کارپایه سازمانی در همایش وجود نداشت، فقط بخش دوم آن با تغییراتی مورد رای گیری قرار گرفته و به شکل زیر به تصویب رسید.

——————————————————————-

ساختاراتحاد جمهوریخواهان
۱. اعضاء
– اتحاد جمهوريخواهان از اعضاء تشکيل ميشود.
– عضو به فردی اطلاق ميشود که اسناد پايه ای اتحاد جمهوريخواهان را پذيرفته و داوطلب فعاليت در اتحاد جمهوريخواهان است.
– اعضا دارای حق حضور و رای در همايش و حق کانديداتوری برای عضويت در ارگانها و مسئوليتها هستند.
– اعضاء در امر تامين نيازهای مالی اتحاد جمهوريخواهان شرکت ميکنند.
– اعضاء اتحاد جمهوری خواهان عمدتا” در گروه های کار و واحدهای محلی فعاليت می کنند.
– افرادی که داوطلب فعاليت در اتحاد جمهوريخواهان ميشوند، نام و مشخصات خود را برای ثبت در اختيار هيات اجرائی قرار ميدهند.

۲. گروههای کار
– گروهای کار از اعضاء داوطلب تشکيل ميشوند و هر عضو ميتواند در يک تا سه گروه کار عضو شود ولی نميتواند سخنگوی بيش از يک گروه کار باشد.
– تعداد اعضای هر يک از گروه های کار نامحدود است. چنانچه تعداد گروه کار بيش از ده نفر گردد، سه نفر به عنوان هماهنگ کننده انتخاب ميشوند. هماهنگ کنندگان از بين خود يک نفر را بعنوان سخنگو انتخاب ميکنند.
– سخنگو و هماهنگ کنندگان، امکان ارتباطی بين اعضای گروه را فراهم ميآورند، گزارش کار گروه را تهيه و منتشر ميکنند و برگزاری جلسات گروه کار را تدارک مي بينند.
– گروههای کار برای ابراز خلاقيت و ابراز وجود خود، در چهارچوب منشور سازمانی ، آزاد هستند.
– گروههای کار در مقابل اتحاد جمهوريخواهان پاسخگو بوده و گزارش کار خود را به شورای هماهنگی و همايش ارائه ميدهند.
– سخنگو و هماهنگ کنندگان گروههای کار در مقابل سئوالات و انتقادات اعضاء اتحاد جمهوريخواهان در مورد فعاليت گروه کار پاسخگو هستند.
– گروههای کار پيشنهادها و نظرات مطروحه از جانب اعضاء را مورد بررسی قرار ميدهند.

گروههای کار پيشنهادی:
– گروه کار سايت اتحاد جمهوريخواهان
– گروه کار راديو و تلويزيون
– گروه کار مديريت و سازماندهی
– گروه کار روابط بين المللی
– گروه کار امور مالی
– گروه کار ارتباطات درونی
– گروه کار سايت درونی
– گروه کار پشتيبانی فنی
– گروههای کار مضمونی (ان، جوانان و دانشجويان ، مسائل ملی ، محيط زيست، مسائل اقتصادی ، طرحها و برنامه ها)

ملاحظات
– بر حسب ضرورت ميتواند گروههای کار جديد تشکيل شوند.
– گروههای کار ارتباطات درونی و مالی تحت نظارت هيات اجرائی کار خواهند کرد.
– گروههای کار سايت اتحاد جمهوريخواهان و راديو و تلويزيون تحت نظارت شورای سياسی خواهند بود.
– گروههای کار مضمونی ميتوانند کارهای نظری و تحقيقی خود را با نام گروه کار منتشر کنند.
– موضع گيری بيرونی گروههای کار در چارچوب موازينی که توسط شورای هماهنگی تدوين ميشود، صورت می پذيرد.

۳. واحدهای محلی
اعضاء اتحاد جمهوريخواهان در کشورها، مناطق و شهرهای مختلف برای سازماندهی فعاليتهای سياسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکيل ميدهند.

۴. همايش
عاليترين ارگان اتحاد جمهوريخواهان همايش است:
– همايش پس از یکسال و حداکثر تا ۱۸ ماه، با شرکت اعضاء تشکيل ميشود.
– هر عضو دارای يک حق رای در همايش است.
– همايش بصورت باز برگزار ميشود و جلسات آن ميتواند همزمان در پالتاک پخش گردد.

اختيارات و وظايف همايش عبارتند از:
– بررسی گزارش کار شورای هماهنگی ، گروههای کار و واحدهای محلی
– تصويب ديدگاهها و کارپايه برنامه ای و يا انجام اصلاحات ضرور در آن
– تصويب کارپايه سازمانی، شيوه های کار و پرنسيپها
– تصويب اسناد سياسی
– تصويب برنامه های آتی اتحاد جمهوريخواهان
– انتخاب شورای هماهنگی

۵. شورای هماهنگی
– همايش ۵۰ نفر را با رای مخفی بعنوان شورای هماهنگی انتخاب ميکند.
– شورای هماهنگی در فاصله بين دو همايش، بالاترين ارگان اتحاد جمهوريخواهان بوده و مسئوليت تدوين برنامه های کلان ، پرنسيپها و آئين نامه های پيشبرد کار را بر عهده دارد. برنامه های کلان و پرنسيپها بعد از بحث و نظرخواهی به همايش ارائه ميگردد و يا به همه پرسی گذاشته ميشود.
– شورای هماهنگی در مورد مسائلی که فراتر از محدوده گروههای کار بوده و جنبه عمومی دارد، تصميمات ضرور را اتخاذ ميکند.
– جلسات شورای هماهنگی حداقل هر سه ماه يکبار تشکيل ميشود ( بصورت حضوری يا پالتاکی ).
– شورای هماهنگی از بين خود سه نفر را بعنوان هيات رئيسه انتخاب ميکند. مسئوليت تدارک جلسه شورای هماهنگی و امر اطلاع رسانی در درون شورا بر عهده هيات رئيسه است.

۶. هيات اجرائی
– هيات اجرائی مسئوليت پيشبرد کارهای اجرائی، کمک به رشد گروهای کار و هماهنگی بين آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.
– هيات اجرائی شامل ۹ نفر است که بوسيله شورای هماهنگی انتخاب ميشوند و در مقابل آن پاسخگو است.

۷. شورای سياسی
– شورای سياسی مسئوليت اتخاذ مواضع سياسی و سازماندهی گفتمانهای سياسی، نظرخواهی و نظر سنجی در امر سياستگذاری را برعهده دارد و برکار سايت بيرونی و راديو و تلويزيون نظارت ميکند – شورای سياسی شامل ۹ نفر است که توسط شورای هماهنگی با توافق و يا با اخذ حداقل دوسوم آرای شورای هماهنگی تشکيل ميشود و در مقابل آن پاسخگو است.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *