صفحه دو آخرهفته: تعریف انتخابات در ایران چیست؟

تعریف انتخابات در ایران چیست؟ شیوه فعلی، تا چه میزان، جوابگوی نیازهای سیاسی جامعه است و تا کی می تواند داوم داشته باشد؟

مهمانان برنامه: محمد تقی کروبی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ،رامین پرهام، نویسنده، فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران و عبدی .

 

صفحه دو آخرهفته بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email