اخجسته باد اول ماه مه، روزجهانی کارگر!

etehade-jomhourikhahanاتحاد جمهوریخواهان ایران فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران کشورمان تبریک می گوید و بر مبارزات تاریخی کارگران در تلاش برای ایجاد جهانی بهتر و انسانی تر ارج می گذارد و از مبارزات کارگران کشورمان برای زندگی بهتر پشتیبانی می کند.
کارگران کشور ما در شرائط دشواری به استقبال اول ماه مه می روند. از یک سو اوضاع اقتصادی کشور هم چنان بحرانی است و آن ها به طور روزمره بار گرانی، تورم، تعویق در پرداخت دستمزدها بر دوششان سنگینی می کند. با تعطیلی موسسات تولیدی، اخراج ها، بیکاری و فقر فزاینده مواجه اند. تعیین حداقل ۸۱۲ هزار تومان دستمزد برای امسال از طرف شورای عالی کار ، در حالی که خط فقر به مراتب بیشتر از این حداقل است، نشاندهنده وضعیت دشوار زندگی آن هاست. در چنین شرائطی کارگران کشور ما از داشتن سندیکاهای مستقل و نهادهایی که بتوانند از حقوق آن ها در برابر کارفرمایان و دولت دفاع کند، محروم هستند.

کارگران کشور ما از یک سو با تعرضات کارفرمایان به حقوق اولیه خود مواجه اند، از سوی دیگر هر تلاش آن ها برای اعتراض به شرائط دشوار زندگی شان، به عدم پرداخت دستمزهایشان، به شرائط دشوار در محیط کار و زندگی شان، در شرائط ممنوعیت تشکل هایشان منجر به احضار فعالان آن ها و بازداشت و زندانی شدن شان می گردد و تلاش صنفی کارگران، مهر امنیتی خورده و به تهدید و سرکوب نیروهای حکومتی ختم می شود. بازداشت فعالان جنبش کارگری تحت عناوینی مثل «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و محاکمه آن ها با اتهامات واهی، همواره سدی در برابر خواست کارگران برای برخورداری از حقوق اولیه خویش بوده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار به رسمیت شناختن کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و منشور حقوق سندیکائی از طرف جمهوری اسلامی است. ما از مطالبات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینۀ آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل خود دفاع می کنیم و سندیکاها و دیگر نهاد های مدنی مشابه را از ملزومات اساسی گذار به دمکراسی و از پایه های اصلی استقرار جامعه مدنی می دانیم. ما همچنین خواستار توقف فوری پیگرد های قضایی علیه فعالان جنبش کارگری هستیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همصدا با کارگران و مزد و حقوق بگیران کشورمان، از تامین امنیت شغلی آنها و حقوق و بیمه بیکاری پشتیبانی می کند. ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین کامل و بی قید و شرط برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، رفع تبعیض علیه کارگران افغان، ممنوعیت کار کودکان و اعلام روز اول ماه مه به عنوان تعطیلی رسمی هستیم.
هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱ مه ۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email