همگامی: پشتیبانی از تجمع ۱۹ اردیبهشت تشکل‌های صنفی معلمان جلوی مجلس و ادارات آموزش و پرورش

نظام  آموزشی ایران از مشکلات اساسی چون دخالت ایدئولوژیک حکومت، واپس‌گرایی، نقض حقوق سیستماتیک معلمان، به‌روز نبودن محتوای آموزشی دروس، ناکارآمدی و فقدان عدالت آموزشی رنج می‌برد. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در شش ماه گذشته نیز مشکلات را تشدید کرده است.
در این راستا
«همگامی» از تجمع تشکل‌های صنفی معلمان جلوی مجلس و ادارات آموزش و پرورش در سراسر کشور، در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت پشتیبانی می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *