نامە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران خطاب بە مردم و سازمان‌های سیاسی ایران

 

PDKI_h_demokrat_kordestan_i_logo

مردم عزیز ایران،

دیر زمانی است کە همە ما از استبدادی رنج می‌بریم کە ریشە در بافت و ساختار جامعە‌مان دارد. استبدادی کە نسل‌های زیادی از ما را قربانی خود ساختە و اکنون این جامعە را در بسیاری از زمینە‌ها و بر اساس معیارهای بین‌المللی در مسیری قهقرایی قرار دادە است. امروز کارکرد اصلی نهادهای حاکم بر ایران در صدد هرچە بیشتر گسترش دادن نژاد پرستی و دیگر هراسی فرا روی نسل‌های آیندەمان است. قوانین تبعیض آمیز ضد زن و ضد اقلیت‌ها، جامعە ما را در لبە پرتگاهی اخلاقی قرار دادە است و حکومتی کە این جامعە را بە گروگان گرفتە، تنها بە تحکیم چنگال‌های استبداد خویش بر گردە این جامعە می‌اندیشد حتی اگر بە قیمت بەجای ماندن ویرانەای از آن تمام شود.

استبداد اگرچە لبریز از تبعیض‌های بی‌پایان است اما در یک امر بر هیچ کس تبعیضی روا نمی‌دارد حتی بر کارگزاران آن، و آن هم ایجاد جامعەای است به منظور به بردگی کشاندن انسان‌ها و غصب آزادی از آن. این اما بسی روشن است کە هویت‌های مختلف در جامعە استبداد زدەای مانند جامعە ایران می‌توانند مبنای تبعیض‌های مضاعف قرار گیرند. بە عنوان مثال هویت جنسی در ایران منشا ستم مضاعف و سرکوب بیشتر است.

پر واضح است کە زنان تنها و تنها بە خاطر هویت جنسی خود رنج بیشتری بر دوش می‌کشند و کمتر از مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دخالت دادە می‌شوند چرا کە قربانیان ساخت قدرت مردسالارانە در این جامعە استبداد زدە هستند. بر کسی پوشیدە نیست کە امروزە وضعیت اسفناک بلوچستان ایران، فقر روز افزون اهواز، در محاق قرار دادن فرهنگ غنی ترکمن‌ها و آسیمیالسیون نهادینە شدە و سیستماتیک ترک‌ها در ایران در راستای حذف هویت، زبان و فرهنگی است کە با آن متولد شده‌اند در میان آن زندگی می‌کنند و، بە واسطە آن تعریف می‌شوند و بنا بر آن فکر می‌کنند.

اگر من بە عنوان یک ایرانی از نبود آزادی بیان رنج بردە‌ام، بە عنوان یک کرد نیز از سلب سیستماتیک حق تحصیل بە زبان مادری خود در عذابم. اگر بە عنوان یک ایرانی دارای اقتصادی فاسد و زیر سلطە سپاه هستم، بە عنوان یک کرد نیز با ویرانەای بە نام اقتصاد در استان‌های محل زندگی خود روبرو هستم. اگر بە عنوان یک ایرانی نمی‌توانم در چارچوب آزادی‌های فردی خود رفتار اجتماعی را آنگونە کە می‌خواهم تنظیم نمایم، بە عنوان یک کرد نیز ناچار هستم کە وجود فرهنگی و جمعی خود را همیشە در زیر تیغی امنیتی ببینم. اگر بە عنوان یک ایرانی باید تاوان نتیجە تصمیم‌های نسنجیده یک هیئت حاکمە نامشروع را بر دوش بکشم، بە عنوان یک کرد نیز کمترین نقشی در ادارە زندگی و جامعە خود ندارم.

اگر بە عنوان یک ایرانی آیندە فردی خود را زیر سایە شوم استبداد تباه شدە می‌انگارم بە عنوان یک کرد نیز حق تعیین سرنوشت خود را بە شیوە‌ای سیستماتیک ضایع شدە می‌بینم.

بی‌شک اما این ستم‌های مضاعف نه تنها نتوانستەاند کە جامعە کردستان ایران را بزانو در آورند و از هویت خود تهی کنند، بلکە عطش آزادی را در این مناطق بیشتر کردە‌اند. این جامعە همیشە و هرگاه پناهگاه آزادیخواهان ایرانی بودە و خواهد بود. کردستان در تاریخ معاصر ایران قلعەای تسخیرناپذیر برای ایدە والای آزادی بودە و هست. ما تعهد خود را بە آزادی بە عنوان نقشی تاریخی برای خود می‌انگاریم و در راستای آن آمادە تقبل هرگونە هزینە‌ای هستیم. بە همین دلیل است کە مستبدان حاکم بر ایران همیشە جهت سرکوب این قلعە سعی در تخطئە مطالبات ملت کرد و جرم نگاری این مطالبات کردەاند.

بنا بر همین نقش تاریخی کە ما بر دوش خود احساس می‌کنیم و بر اساس اعتقاد راسخی کە بە مفهوم آزادی بە عنوان لازمە جوهر انسانی داریم، حزب دمکرات کردستان ایران همیشە و هرگاه در سازماندهی و اعتلا بخشیدن به جنبش آزادیخواهی ملت کرد نقشی بنیادین ایفا کردە است. بر همین اساس است کە همیشە سعی کردە‌ایم کە از هر ابزار و روش مشروعی در راستای نیل بە این مهم استفادە نماییم. پس از سال‌ها کە حزب دمکرات سعی داشتە با توسل بە فعالیت‌های مدنی حاکمیت را ناچار بە تسلیم شدن در مقابل خواست جامعە نماید، اما با قبضە نمودن روز افزون قدرت در دستان دیکتاتور و خشونت آمیز شدن بیش از پیش پایەهای نظام استبداد در ایران، و همچنین با باز گذاشتە شدن دست سپاه بە عنوان پاسداران جهل و فساد در غصب کردن همە عرصەهای اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی برای همگان بیش از پیش روشن شدە است کە زمینەهای ساختاری به منظور وادار نمودن حاکمیت به پاسخگو بودن در مقابل خواست‌های دمکراتیک مردم باید از اشکال گوناگون مبارزه، از جمله مبارزه قهر آمیز هم استفاده کرد.

بە همین دلیل حزب دمکرات کردستان ایران وظیفە خود دانستە کە با تمهید متد و تاکتیک‌های جدید بە مردم و فعالین کمک نماید کە خود را برای مقابلە با دیکتاتوری بیش از پیش سازماندهی کنند. این متدهای جدید مستلزم حضور پیشمرگەهای ما برای دفاع و بە عنوان پشتوانەای قوی برای مبارزات مردم و فعالین می‌باشند. بر همین اساس است کە حزب دمکرات کردستان ایران حضور پیشمرگەهای خود را در سطحی وسیع‌تر و در راستای یک تاکتیک دفاعی در بیشتر نقاط خاک کردستان ایران افزایش دادە است. این اقدام حزب انرژی تازەای بە جنبش آزادیخواهی در کردستان بخشیدە و خواهد بخشید، چراکە همگان به خوبی می‌بینید کە چگونە این حرکت با هدف قرار دادن اقتدار دروغینی کە حاکمیت سرکوبگر برای شهروندان ایران و مردم دنیا توهم‌سازی کرده است، پایەهای استبداد در سراسر ایران را بە لرزە در آوردە است.

در همین راستاست کە جمهوری اسلامی چون همیشە تنها به جای پاسخگویی به مطالبات دمکراتیک مردم، متوسل به اتهام و تهدید شده است. مسئولان این رژیم بە جای مطرح کردن مسئلە و تلاش برای حل مشکل، مانند همیشە در نهایت عصبیت و بە دور از هرگونە منطقی، شروع بە دروغ پراکنی و اتهام زنی کردند و سعی می‌نمایند جنبش آزادیخواهانه‌ی ملت کرد و مبارزه حزب دمکرات کردستان ایران را طرح بیگانگان و دشمنان ایران به حساب آورند و اصالت آنرا خدشه‌دار نمایند.

شیوە همیشگی جمهوری اسلامی خواست‌های دمکراتیک مردم را ناشی از دخالت دیگران می‌داند تا بدین وسیله از حل آنها سر باز بزند؛ چە آن زمان کە روزنامەنگاران را همگی ایادی آمریکا معرفی می‌کند و چە آن وقت کە مطالبات مردم را بە اسم دخالت‌های کشورهای بیگانە مهر امنیتی زدە و از حل آن طفرە میرود. حزب دمکرات کردستان ایران مانند هر حزب مدرن امروزی مهم‌ترین منبع مالی خود را حق عضویت و کمک‌های مالی اعضا و هواداران قرار دادە است، چنین روشی ناشی از اعتقاد راسخ حزب دمکرات بر دو اصل است حفظ استقلال در تصمیم‌سازی و اجرای آنها و، اعتقاد بە پاسخگو بودن در برابر اعضا و هواداران ما می‌باشد.

لذا خطاب به آن دسته از هموطنانی که تحت القائات رژیم و یا به دلیل کمبود آشنایی با افکار و یا تاریخ هفتاد ساله مبارزات حزب دمکرات کردستان ایران، نگران نتایج این جنبش در کردستان و ایران هستند، و یا گروهی که لبه تیغ انتقادات‌شان بر این اصل استوار است که اینگونه جنبش‌ها می‌تواند فضا را بیش از پیش امنیتی کند، باید گفت کە امنیتی نبودن فضا در نظامی سیاسی کە مبتنی بر حذف تمام شیوە‌ها و مدل‌های مبارزات دمکراتیک است. تنها نشان دهندە آن است کە ما در حال زندگی کردن در چارچوب یکی از مدل‌های تفکر و زیست تعریف شدە از سوی حاکمیت هستیم؛ مدل‌هایی کە بە ما تحمیل شدەاند تا در سایه آنها بتوانند استبداد خود را هرچە بیشتر بە سایە شوم مسلط بر اذهان تبدیل نمایند. لذا طبیعی است کە ارائە مدلی آلترناتیو و جایگزین، خواب آرام دیکتاتورها را پریشان می‌کند. اما پر واضح است کە تنها با ارائە این آلترناتیو است کە می‌توان استبداد دیرپای حاکم را بە چالش کشید و هم باز پر واضح است کە تفکر و زیست در چارچوب مدل‌های ارائە شدە از سوی حاکمیت تنها بە استقرار روز افزون استبداد کمک می‌کند.

در پایان باید این نکتە را بە عرض برسانیم کە مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان “راسان” بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید. به همین جهت حزب ما برای ادامه مبارزات حق‌طلبانه خود از همه آزادیخواهان ایران انتظار دارد در این کارزار یار و حامی وی باشند و، در جهت گسترش آن بکوشند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

١٣٩٥/٥/٤ شمسی
٢٠١٦/٧/٢٥ میلادی

http://www.kurdistanmedia.com/

Print Friendly, PDF & Email