آقای خاتمی! این آبرو را برای چه می خواهید؟

 

آقای خاتمی! شما هشت سال رئیس جمهور ایران بوده اید و بهتر از هرکس پیچیدگی های سیاست بطور کلی و سیاست خارجی بطور مشخص را می شناسید و نیازی نیست که کسی چیزی را در این خصوص به شما یادآور شود. شما می بینید که مجموعه ای از نیرو های منطقه ای و جهانی به رهبری ترامپ، دست به دست هم داده اند تا جمهوری اسلامی ایران را به سوی یک دو راهه فاجعه بار برانند . دو راهه ای که در خوشبینانه ترین تحلیل، می تواند به وابستگی ایران به روسیه تا حد تحت الحمایگی ختم شود و در تحلیلی واقع بینانه ، از ایران ویرانه ای به مراتب هراس انگیز تر از عراق و لیبی برجای بگذارد. شما به خوبی می دانید که منافع اقتصادی و سیاسی بسیار مهم و غیر قابل صرف نظری، کارتل های نظامی، مراکز مالی و زخم خوردگان از نابخردی دولت مردان و سرداران اقتدارگرا و غیر مسئول ایرانی را در کنار هم قرار داده و اوضاع در اطراف ایران با شتابی بسیار، به سمت بحرانی فیصله بخش رانده می شود.
شما با طرح ” آشتی ملی تحت رهبری آقای خامنه ای” نشان داده اید که اکر پای سرنوشت ایران و ایرانی به میان بیاید، حاضرید از آبروی خویش مایه بگذارید، اما پرسیدنی است که این اقدام خیرخواهانه و مسولانه شما، کدام پژواک را در جامعه و حکومت داشته است و آیا این اقدام به تنهائی می تواند پاسخی مناسب با نیاز لحظه از سوی شما باشد؟
ایران را با شتاب به سمت یک تله نابودگر می کشانند و این فقط ما ایرانیان هستیم که می توانیم با شناخت خطر و واکنش مناسب، این کشتی طوفانزده را از گرداب ویرانگر دور سازیم و در این بین شما ، یکی از مهم ترین امیدهای مردم هستید. تعییر رادیکال و حتی المقدور سریع سیاست ها، وادار کردن سرداران و اقتدارگرایان حاکم به تمکین به نیاز های ناشی از منافع ملی و سبک کردن این کشتی از وزنه های سنگین ناشی از عظمت طلبی ها و ماجراجوئی های منطقه ای، بدون بسیج و به صحنه آوردن مردم ممکن نخواهد شد و هم در این رابطه پرسیدنی است که شما این آبرو و اعتبار ملی و جهانی را برای کدام روز مبادائی ذخیره کرده اید و اگر آنرا امروز خرج بسیج ملت و نجات کشور نکنید، فردا به چه کار شما و کشوری که ممکن است دیگر نباشد، خواهد آمد؟ روشن است که محافل قدرتمندی در کارند که شما را به خودکشی از ترس مرگ وادار سازند. مردم درمانده ایران چاره ای ندارند جز آنکه امیدوار باشند که شما به پرده نشینی مرگ بار تان پایان بدهید و برای متحقق کردن آشتی ملی، با تمام وجود به صحنه بیائید. حصر را به یاری ملت بشکنید و با آزادسازی انتخابات، راه تحقق آشتی ملی و اتخاد سیاستی دموکراتیک و ملی و تعامل با جهان و همسایگان را بگشائید.
آقای خاتمی! فردا دیر خواهد بود، امروز کشور به شهامت و شجاعت شما نیازمند است.

Print Friendly, PDF & Email