میزگرد جمهوری خواهی: ترجمه فارسی استعفای ظریف (ویدئو)

«میزگرد جمهوری خواهی»
برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان:
آقایان رضا علوی از همبستگی جمهوری خواهان ایران
علی پور نقوی عضو هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۶ مارس ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

Print Friendly, PDF & Email