برنامه‌ی همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

روز جمعه ۴ اکتبر

شروع جلسه: ساعت  ۱۳

شروع برنامه با خوش آمدگویی و انتخاب هیات رئیسه،

پخش پیام های بابک امیرخسروی و مهدی خانبابا تهرانی،

گزارش دو ساله کار اتحاد جمهوریخواهان (مسعود فتحی) و اظهارنظر روی آن،

گزارش و صحبت تهیه کنندگان اسناد همایش (مسعود فتحی، امیرممبینی و مزدک لیماکشی) و سوالات و اظهارنظرهای اولیه در این رابطه،

سخنرانی چند تن از تحلیلگران و صاحب نظران 

ساعت ۱۶: میز گرد سیاست خارجی شرکت کنندگان: فاطمه امان، مهران براتی، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی (گرداننده : فرزاد جواهری)

ساعت ۱۹: سخنرانی چند تن از تحلیلگران و صاحب نظران

ساعت ۲۰ شام در رستورانی در کلن

روز شنبه ۵ اکتبر

شروع جلسه: ساعت ۹:۳۰

سخنرانی چند تن از تحلیلگران و صاحب نظران

ساعت ۱۰:۳۰ میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان (شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا)،  گرداننده: مریم سطوت

ساعت ۱۳:۳۰: استراحت ناهار

ساعت ۱۵  صحبت‌های چند تن از تحلیلگران در رابطه با چامعه‌ی مدنی

ساعت ۱۶:۳۰ صحبت چند تن از  تحلیلگران در رابطه با اوضاع سیاسی کشور

ساعت ۱۸ میز گرد بررسی وضعیت سیاسی کشور (شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر)، گرداننده: مهدی فتاپور

شام در محل و گپ میان دوستان

روز یکشنبه ۶ اکتبر

شروع برنامه ۹:۳۰

بررسی نهایی اسناد و قطعنامه‌های پیشنهادی و تصمیم‌گیری روی آن‌ها و انتخاب شورای هماهنگی

همه برنامه ها بطور زنده از فیسبوک اتحاد جمهوریخواهان ایران پخش خواهد شد

محل همایش:

 شهر کلن – آلمان
Bürgerzentrum Alte Feuerwache Köln
Melchiorstr. 3 
50670 Köln-Germany

—————————————

این برنامه برای سه روز همایش در نظر گرفته شده است. ممکن است در عمل تغییرات جزیی در ترتیب و زمانبدی‌ها پیش بیاید.

Print Friendly, PDF & Email