ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

ویدیو های مختلف از برنامه های هایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

پیام ها:

پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران
توسط فرهاد فرجاد خوانده می شود

پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران:
به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

پیام “فرهنگ قاسمی” به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

؟******

میزگردها:


میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران
شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی
گرداننده: فرزاد جواهری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


بخش اظهار نظر و پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی
گرداننده: فرزاد جواهری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

******

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش اول
شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا
گرداننده: مریم سطوت

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم اظهار نظر و پرسش و پاسخ
شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا
گرداننده: مریم سطوت

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور
شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر
گرداننده: مهدی فتاپور

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش دوم – اظهار نظر و پرسش و پاسخ
شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر
گرداننده: مهدی فتاپور

******

سخنرانی ها:


سخنرانی فرهاد روحی در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران


سخنرانی پیمان عارف در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران


سخنرانی مهرداد درویش پور در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران


سخنرانی اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران


سخنرانی فرخ نگهدار در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

******

انعکاس همایش هشتم در سایر رسانه ها

سایت ایران گلوبال:

سایت تلویزیون ایران اینترناسیونال

گذار به دموکراسی سکولار در ایران؛ محور هشتمین همایش «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران»

سایت دویچه وله فارسی

هشتمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران: همگرایی جمهوری‌خواهان و تقویت جامعه مدنی راه خروج از بحران در ایران

Print Friendly, PDF & Email