میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول
شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر
گرداننده: مهدی فتاپور

Print Friendly, PDF & Email