میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش دوم

بخش اظهار نظر و پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی
گرداننده: فرزاد جواهری

Print Friendly, PDF & Email