میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش اول

میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران
شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی
گرداننده: فرزاد جواهری

Print Friendly, PDF & Email