میزگرد: بر گزاری مراسم محرم به خاطر عدم وجود اراده واحد برای مقابله با کروناست

«میزگرد جمهوری خواهی» بر گزاری مراسم محرم به خاطر عدم وجود اراده واحد برای مقابله با کروناست مهمانان: آقایان حجت نارنجی، تورج مرادی، نادر ضامن و مزدک لیماکشی ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ آکوست ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *