گفتگو : تحلیل از بحران های مختلف حاکمیت

مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
مهمان: فرانک چالاک تحلیل گر سیاسی در تهران
موضوع‌ برنامه: جامعه جنبشی و جامعه شورشی انتخابات آمریکا و‌ تاثیر آن بر آینده رابطه با جمهوری اسلامی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *