گفتگو در‌باره توسعه پایدار و ‌توسعه

بخش نخست:
موضوعات بحث: پنج الگوی توسعه در دنیا
مهمان: دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

بخش دوم:
مهمان: دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
موضوعات بحث:
۱. سه تئوری وابستگی، مدل توسعه در دوران محمدرضا شاه و جمهوری اسلامی
۲. نئو سرمایه داری و تعدیل اقتصادی
۳. سه الگوی توسعه و رل دولت در توسعه
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۶ آبان ماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *