گفتگو: کمبودهای تعریف توسعه پایدار سازمان ملل

مهمان: احمد هاشمی تحلیل گر سیاسی، کارشناس توسعه پایدار و‌ فعال سبز در اتریش
مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
موضوع گفتگو: توسعه پایدار، شاخص های انسانی، فرهنکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه پایدار
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اول آذر ماه ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *