گفتگو: برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان

«میزگرد جمهوری خواهی»

برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان
مهمانان: امیر ممبینی و مزدک لیماکشی
۲۴ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژانویه
۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *