پیام دو نفر از زندانیان سیاسی زن: به همایش نهم اتحاد جمهوریخواهان ایران

دو نفر از زندانیان سیاسی زن، خانم ها عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی پیامی به همایش نهم اتحاد جمهوریخواهان ایران که در روز بیست و نهم آبانماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ارسال کردند. این پیام در همایش توسط خانم غزال عبداللهی دختر خانم عالیه مطلب زاده خوانده شد. متن پیام چنین است:


خانم ها و آقایان؛ در لحظاتی که سرزمین مان در میان خون و آتش است ما در حصار دیوارها و تپه های پر راز و رمز اوین که ما را احاطه کرده است، در این برهه تاریخی و از این مکان که تحمل و بودن و ماندن در آن سخت است این پیام را برایتان می نویسیم و البته نمی دانیم آیا پیام ما به شما خواهد رسید یا نه!

تلخی این روزها نه فقط دیدن فقر و فلاکت مردم و فساد و استبداد و سرکوب حکومت، بلکه رنج کشته شدن فرزندان و نسلی است که حتی گاه سن آنها از بیست فراتر نیست که جان عزیزشان پر از دردی است که ترس و هراس از مرگ را هیچ می انگارند و این نتیجه سالها تباهی در حکومت استبدادیست.

استبداد در این سالها با تمام توان آنچه بر سرمان آورد و هدر داد چیزی فراتر از بین بردن نسل ها و سرمایه ها بود. آنها کرامت انسانی و منزلت ما را بر باد دادند، و اکنون وقت آن است که همه ما باید در سرنگونی استبداد برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر و صلح تلاش کنیم. هر جریان و هر نیروی اجتماعی-سیاسی که دل در گرو منافع ملی این سرزمین دارد، در این شرایط تاریخی جامعه ایران می بایست با پرهیز از پرداختن به منافع و مصلحت فردی و گروهی به اتحاد جمعی و منافع ملی بیاندیشد.

اکنون در سراسر ایران مردم یکپارچه و تمام قد در مقابل حکومت برخوردار از قدرت نظامی و درآمدملی ایستاده است، و قدرت اعتراض و خشم فرو خورده و اتحاد مردم، قدرت کاذب و مبتنی بر دستگاه سرکوب را به چالش بنیان کن کشیده است. لیکن همه ما می دانیم که این چالش امیدآفرین سخت دشوار است. حمایت مردم جهان از مردم به پاخاسته سراسر ایران، اتحاد و همبستگی ملی، دموکراسی و حقوق بشرخواهی ، تداوم اعتراضات و تجمعات خیابانی و اعتصابات عمومی، حمایت رسانه های بین المللی از اعتراضات مردم، تحت فشار قرار دادن حکومت استبدادی و رهبران و عوامل آنها توسط نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشری، حمایت از مبارزان مدنی و سیاسی و آزادیخواهان و فعالان مدنی و نهادهای صنفی- کارگری و دانشجویی و زنان و فشار بر حکومت وقت ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و معترضان و مخالفان از اولویت های حرکت به سوی تحقق آرمان دموکراسی خواهی است که توقع می رود مورد توجه همگان قرار گیرد. آنچه وجه ممیز این خیزش پرشور مردمی از قیام و اعتراضات پیشین است، پیشتازی بی نظیر زنان و جوانان ایران است که جهان را به حیرت و حکومت خودکامه اکنون را به هراس و حیرت واداشته است و این بار به طور جدی انتظار می رود که حقوق زنان به طور تمام و کامل مورد توجه دموکراسی خواهان قرار گیرد و بنیان زن ستیزی را برای همیشه در این سرزمین درهم بشکنند، که تحقق حقوق بشر و عدالت مستلزم تحقق بی کم و کاست حقوق زنان در سراسر جامعه است. اینک ما با دلی سرشار از امید و عشق از پشت این دیوارهای بلند در زندان اوین یقین داریم در پرتو همبستگی و اتحاد زنان و مردان و همه مردم این سرزمین علیه استبداد و جهل حاکم، روز پیروزی پیش رو و ممکن است.

پائیز ۱۴۰۱
زندان اوین
عالیه مطلب زاده – نرگس محمدی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *