با تشکیل گروه های نگهبانی از سوی خانواده‌ها میتوان از حملات بیوتروریستی به مدارس دخترانه جلوگیری کرد

استمرار حملات بیوتروریستی به مدارس دخترانه و مسمومیت دانش آموزان در قم، اصفهان و دیگر شهرهای ایران یک جنایت بزرگ است. همه قراین و شواهد حاکی از آن است که این حملات کاملا برنامه ریزی شده و نیروهای افراطی مذهبی عامل اجرای آن هستند، اما هنوز هویت برنامه ریزان اصلی روشن نیست. در حالیکه در جریان این عملیات تروریستی یک دختر دانش آموز در قم  کشته شده و دستکم ۸۳۰ نفر در چندین نقطه کشور مسموم شده‌اند، که بیش از ۶۵۰ نفر آنها دختران دانش‌آموز هستند، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید «تلاش می کنیم که در مورد عمد یا غیرعمد بودن موضوع تا قبل از یافتن منشاء، قضاوتی نکنیم و کسی هم بدین دلیل دستگیر نشده است».

با در نظر گرفتن انفعال حکومت و استفاده از مواد سمی با قدرت کشندگی پایین، یک ظن قوی این است که هدف اصلی این جنایات مرعوب کردن خانواده های دختران دانش آموز به عنوان یک نیروی فعال جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است تا بدین طریق از گسترش بیشتر این جنبش جلوگیری کنند. در این راستا، نیروهای امنیتی حکومتی یا مستقیما در سازمان‌دهی این حملات تروریستی دست دارند یا عوامل آنها را می‌شناسند و جهت دستگیری آنها اقدامی نمی‌کنند، زیراکه اعمال آنها را در خدمت امیال خود ارزیابی میکنند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران این اعمال جنایت کارانه را محکوم می‌کند، حکومت اسلامی را مسئول شناسایی و مجازات عاملین آنها میداند و امنیت مدارس و سلامت دانش‌آموزان را از وظایف بدیهی این حکومت قلمداد می‌کند. مردم می‌باید به مسئولین حکومتی جهت اجرای وظایف خود فشار آورند و تا هنگامیکه آنها سهل‌انگاری میکنند، خانواده ها و تشکل های صنفی مدنی معلمان می توانند با تشکیل گروهای نگهبان در اطراف مدارس از حملات تروریستی جلوگیری کنند.

هیات سیاسی اجرایی
 اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ اسفند ۱۴۰
۲۸ فوریه ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *