پيام حمايت “همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتيک در ايران” از تجمع ۱۲ فروردين در کلن

شماری از تشکلهای دموکراتيک از کشورها و شهرهای مختلف اروپا با امضای “کميته کنشگران انقلاب زن، زنگی، آزادی” برای برگزاری تجمع بزرگ در شهر کلن در روز ۱۲ فروردين فراخوان داده اند. اين تجمع به مناسبت سالروز رفراندومی است که جمهوری اسلامی برای تثبيت خود به شکل غيردموکراتيک در ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ برگزار کرد. برگزاری رفراندوم جهت تائيد گرفتن از مردم برای حکومتی بود که محتوای مستبدانه آن کتمان نگه داشته شده بود.

برگزاری رفراندوم با “آری يا نه به جمهوری اسلامی” اولين گام برای پايه گذاری حکومت استبداد دينی بود که مدتی بعد از آن با تشکيل مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسی تکميل شد و راه را برای استقرار حکومت دينی باز کرد. حکومتی که برپايه تبعيض بنا شد و در طی ۴۴ سال گذشته برای حفظ قدرت خود دهها هزار انسان را به قتل رسانده و يا اعدام کرده و کشور را با سياستهای مخرب خود به سوی ويرانی سوق داده است.

خوشحالیم که شماری از تشکلهای دموکراتيک از مدتی قبل به گفتگو نشستند، دست در دست هم گذاشتند و تصميم گرفتند متحدانه در روز ۱۲ فروردين تجمع برگزار کرده و عليه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزند و صدای جنبش زن، زندگی، آزادی را هرچه بلندتر به گوش جهانيان برسانند.”همگامی برای جمهری سکولار دموکرات در ايران” که از ائتلاف ۵ حزب و سازمان سياسی شکل گرفته، از تجمع کلن حمايت کرده و همصدا با تظاهرکنندگان اعلام میکند که جنبش زن، زندگی، آزادی زنده است و مبارزه تا تغيير حکومت جنايتکار جمهوری اسلامی ادامه خواهد يافت.

دبيرخانه “همگامی برای جمهری سکولار دموکرات در ايران”
۹ فروردين ۲۰۲۳ (۲۹ مارس ۲۰۲۳)

آدرس تماس:
ايميل: Hamgamijds@gmail.com

@hamgamijds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *