پيام “همگامی برای جمهوری سکولار دموکراتيک در ايران” به تجمع ۱۲ فروردين در شهر کلن

“همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” هم​بستگی و همراهی خود را با هم​وطنان عزيزی که امروز در اين محل به مناسبت روز ۱۲ فروردين گرد آمده​اند اعلام می​کند. روزی که جمهوری اسلامی با برگزاری رفراندوم  “آری يا نه به جمهوری اسلامی”، اولين گام را برای پايه​گذاری حکومت استبداد دينی برداشت، در گام​های بعدی با تشکيل مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسی راه را برای استقرار حکومت دينی گشود و با کشتار، اعدام، پر کردن زندان​ها از مخالفين، به فقر و فلاکت کشاندن گروه​های وسيعی از جامعه و با راه​اندازی ارگان​های متعدد سرکوب به حيات خود طی ۴۴ سال ادامه داد.

در طی چند دهه گذشته مردم کشور ما بارها عليه حکومت تبهکار جمهوری اسلامی به پا خواستند و جان​های زيادی را از دست دادند. آخرين خيزش مردمی، جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی است که حکومت را چند ماه  در خيابان​ها، دانشگاه​ها و مدارس به چالش کشيد، در مقابل سرکوب شديد ايستاد و به حيات خود ادامه داد. ايرانيان برون​مرزی نيز به موازات جنبش انقلابی در کشورها و شهرهای مختلف جهان به خيابان​ها آمدند و صدای جنبش را به گوش جهانيان رساندند.

خوشحالیم که در تداوم اعتراضات ايرانيان برون​مرزی، شماری از تشکل​های دموکراتيک از مدتی قبل به گفتگو نشستند، دست در دست هم گذاشتند و تصميم گرفتند متحدانه در روز ۱۲ فروردين اين تجمع را برگزار کرده و عليه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزند و صدای جنبش زن، زندگی، آزادی را هرچه بلندتر به گوش جهانيان برسانند. “همگامی برای جمهری سکولار دموکرات در ايران” هم​راه با شما اعلام می​کند که مبارزه را تا تغيير حکومت جنايتکار جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.  

دبيرخانه “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران”

۹ فروردين ۲۰۲۳ (۲۹ مارس ۲۰۲۳)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *