گفتگوی علیرضا نوری زاده با مهدی فتاپور در باره همگامی

گفتگوی علیرضا نوری زاده به با مهدی فتاپوردر برنامه پنجره ای رو به خانه پدری در باره همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران و در ارتباط با رویدادهای مهم روز در ایران و منطقه.

تلویزیون ایران فردا

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *