نرگس محمدی: من هم انتخابات نمایشی را تحریم می‌کنم

جمهوری اسلامی، سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است. تحریم انتخابات، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه ماست.

تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادی خواهان و عدالت طلبان ایران است.

جمهوری اسلامی با سرکوبهای بی رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان این سرزمین در خیابانها و پای چوبه اعدامها و زندان و شکنجه زنان و مردان این سرزمین، سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است.

من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.

گذار از رژیم دینی استبدادی، مطالبه ملی و تنها راه بقا ایران و ایرانیان و انسانیت ماست.

نرگس محمدی

The Islamic Republic deserves national sanctions and global condemnation. Sanctioning elections is not only a political necessity but also a moral duty.

Sanctioning elections under a despotic religious regime is not just a political move but also a moral obligation for freedom-loving and justice-seeking Iranians. The Islamic Republic, with its ruthless and brutal suppression, the killing of young people on the streets, the executions, and the imprisonment and torture of men and women, deserves national sanctions and global condemnation.

I, alongside the informed and proud people from all over Iran, from Sistan and Baluchestan to Kurdistan, from Khuzestan to Azerbaijan, will stand to declare the illegitimacy of the Islamic Republic and the divide within the oppressive regime and its people through the sanctioning of sham elections.

Transition from the despotic religious regime is a national demand and the only way for the survival of Iran, Iranians, and our humanity.

NargesMohammadi

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *