برنامه افق «اتحاد جمهوری خواهان ایران«

برنامه افق دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۵ اکتبر: «اتحاد جمهوریخواهان ایران»

httpvh://youtu.be/yMRP89-OaTM
مهمان ها: مهدی فتاپور، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران،  فواد تابان، سر دبیر سایت اخبار روز، عضو سازمان فداییان خلق ایران اکثریت؛ دکتر محمد برقعی، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران، فعال ملی-مذهبی؛ حسین باقرزاده، نویسنده و فعال حقوق بشر. ساعت ۸ تا ٩ شب به وقت ایران. .
Print Friendly, PDF & Email