نشست ۴۹: بحران جهانی‌، انتخابات در غرب و تاثیرات بین المللی آن

فایل صوتی چهل و نهمین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع : بحران جهانی‌، انتخابات در غرب و تاثیرات بین المللی آن
با حضور: اسماعیل ختایی ، گودرز اقتداری و علی‌ شاکری
تاريخ: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با
12 May 2012

Print Friendly, PDF & Email