کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز

کالبد شکافی آماری انتخابات از انقلاب تا امروز- مهرزاد بروجردی- ۱۰ فوریه دوهزار و بیست
مهرزاد بروجردی
مهرزاد بروجردی، استاد و رئیس دانشکده امور همگانی و بین اللملل دانشگاه ویرجینیا تک میباشد و قبل از این استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز بودند. تاکنون کتاب های «ایران پسا انقلاب: کتابچه راهنما»، ” روشنفکران ایرانی و غرب” ، “تراشیدم، پرستیدم، شکستم” و” آئینه ای برای امیر مسلمان:اسلام و اندیشه حکومت گری” از ایشان به چاپ رسیده اند. بروجردی رئیس پیشین انجمن بین المللی ایران شناسی و یکی از دو مدیر وبگاه داده های ایران میباشد

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *