گفتگو پیرامون طالبان و آینده منطقه

چالش- گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر مهرداد درویش پور پیرامون طالبان و آینده منطقه

پیامدهای طالبانیسم، از منظر جنسیت و قدرت تاثیر فرازطالبان به قدرت در روندصلح، دمکراسی ، سکولاریسم و امنیت منطقه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *