جنبش‌های اجتماعی و گذار به دمکراسی

دکتر هادی زمانی پژوهشگر اقتصادی

مجری: کوروش پارسا

موضوع: ملاحظاتی در مورد جنبش های اجتماعی – چرا همگرایی جمهوری خواهان برای گذار به دمکراسی؟

رسانه جمهوری ایران TV

سه شنبه ۲۱ مارچ ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *