فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان شماره ۲۰ منتشر شد

بنیادگذار: ساموئل دیان

مدیر مسئول: مهدی سیاح زاده

سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان

فهرست مطالب این شماره:

سخن آغازین: ساموئل دیان

پروندۀ ویژه:  علی دشتی، روزنامه نگاری که با یک مقاله دولتی را ساقط می کرد و کابینه ای را برمی افراشت!”

محمدحسین ابن یوسف:   قلم سیاسی  علی دشتی 

علی سجادی: تاریخچۀ یک دستنویس جعلی از کتاب بیست و سه سال 

مرتضی حسینی دهکردی:  علی دشتی و موسیقی ایرانی  

مجید جهانبانی: بهره گیری رضا شاه و دشتی از ابزارهای موجود 

پروندۀ ویژه:  میراث یوسف اسحاق پور  برای مدرنیته ایرانی

گوئل کهن:  یوسف اسحاق پور و فهم و نقد بوف کور

کاظم کردوانی: در سوگ آن فرزانۀ خلوت نشین

علیرضا مناف زاده: یوسف اسحاق پور و پژوهش در زوایای پنهان فرهنگ غرب 

پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی

محمد دهقانی و ماشاالله آجودانی: تاریخ بیهقی در تنگنای تقدیر و قدرت 

شیریندخت دقیقیان: دن کیشوت و دایی جان ناپلئون؟

ستون ادب جوان با هادی بهار:  شعر “انگور” از نادر نادرپور  

تجلیل از استاد عباس یوسفیانی از پیشکسوتان تئاتر ایران

عباس یوسفیانی: به یاد استاد حمید سمندریان از بنیادگذاران تئاتر مدرن ایران 

مژده بهار: شعرهایی از زنده نام دلیر، بکتاش آبتین به زبان انگلیسی 

تازه های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان

“بیان آزاد” نشریۀ کانون نویسندگان ایران، ویژه نامۀ زنده نام بکتاش آبتین – با منصوره شجاعی، از بنیادگذاران موزۀ جنبش زنان ایران – فیلم “گربه” ساختۀ مری آپیک، برندۀ جشنوارۀ بین المللی سینما سال ۲۰۲۲- کنسرت گروه ارغنون به سرپرستی نادر مجد

تاریخ

جواد مفرد کهلان: معنای نام های ارمنستان و گرجستان

ستون “داستان من”

سودابه رکنی: پنجره 

فلسفه و عرفان

مهدی سیاح زاده- شرح داستان مثنوی مولوی: داستان شهری و روستایی

یادبودها:

علی میرفطروس:  مسعود سپند درگذشت

نقد، معرفی و بررسی کتاب

تحقیقی که با محقق به تبعید رفت!  انتشار حاصل تحقیق علی میرفطروس پیرامون تاریخچۀ بابک خرمدین

هم سرنگ هم قلم- پزشکان شاعر، نویسنده و سیاستمدار به قلم دکتر هادی بهار

تازه ها و جاودانه های شعر :  سارا محمدی اردهالی؛  افشین یدالهی؛ جهانگیر صداقت فر؛ نادر نادرپور؛ رضا براهنی؛ فروغ فرخزاد

آرمان ۲۰ در نشانی زیر در دسترس خوانندگان است:

http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2022/06/Arman_Magazine_20.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *