گفتگو با سعید پیوندی: نیاز به قرارداد اجتماعی بین مردم و اپوزیسیون

: موضوع: نیاز به قرارداد اجتماعی بین مردم و اپوزیسیون دمکرات برای گذار به دمکراسی

مجری: کوروش پارسا
مهمان: دکتر سعید پیوندی

شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

سیمای جمهوری ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *