گفتگو با کیوان صمیمی؛ جنبش پایان دادن به استبداد

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار باسابقه ایرانی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیوفردا از جامعه‌ای جنبشی می‌گوید که خواستار پایان استبداد است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *