گفتگو :بررسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» صد روز بعد از شروع آن

با شرکت:
سعید پیوندی
تقی رحمانی
کاظم کردوانی
اجرا کننده: حسن اعتمادی

تلویزیون کانال یک

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *