از فراخوان تجمع روز سه شنبه بازنشستگان حمایت می کنیم.

اعتراض به عیدی حقیرانه؛ اعتراض به عدم تناسب بین حقوق و تورم موجود؛ عدم دریافت ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۳۹۹؛ عدم انجام همسان‌سازی سال ۱۴۰۱؛ پولی شدن داروها در بیمارستان های ملکی؛ خصوصی سازی بانک رفاه کارگران؛ عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛ از جمله مواردی است که در این اعتراضات مطرح خواهد شد.

بازنشستگان برای روز سه شنبه ۹ اسفند، فراخوان تجمع سراسری داده اند، این تجمعات ساعت ده صبح در تهران مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و در شهرستان ها در مقابل مراکز استانداری و فرمانداری برگزار می ‌شود

اتحاد جمهوری خواهان ایران از حقوق صنفی و مدنی باز نشستگان پشتیبانی می نماید

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

۸ اسفند ۱۴۰۱
۲۷ فوریه ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *