سخنرانی ها در همایش برای نجات ایران

همایش گفتگو برای نجات ایران- هاشم آقاجری، علی افشاری, مهرداد خوانساری و کیوان صمیمی
همایش گفتگو برای نجات ایران-بهزاد کریمی، پیام نرگس محمدی، گلرخ ایرایی و منیره برادران، مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، عدنان حسن پور، زهرا رحیمی، پروین فهیمی، عزیز قاسم زاده،
همایش گفتگو برای نجات ایران- همراه با پیام مهرداد درویش پور- ابولفضل قدیانی، مهرانگیز کار, سعید مدنی، الهه میزانی(امیرانتظام) و فائزه هاشمی
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *