سخنرانی ها در همایش برای نجات ایران


پیام صوتی زندانیان همراه سارا کلهر، منصوره حسینی یگانه، م.جواد اکبرین، طاها پارسا، تقی رحمانی، مهدیه گلرو، رضا علیجانی، مهدی نوربخش، اردشیر امیرارجمند، مهرداد خوانساری، منیره برادران، مهرانگیز کار، فرج سرکوهی، آلن اکباتانی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *