همگامی: اعتراض به حکم اعدام جمشید شارمهد

جمشید شارمهد در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده است حکم او فاقد اعتبار قانونی است.

«همگامی برای جمهوری‌ سکولار دمکرات در ایران» مخالفت خود را با اعدام جمشید شارمهد اعلام و خواهان لغو فوری این حکم ظالمانه است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *