منافع ملی ما و جنگ اسرائیل و حماس

ما باید خواهان برچیده شدن سپاه قدس شویم

اول از همه به عنوان معلم سابق صلح و حل اختلافات باید بگویم که این جنگ فقط در شرایط یک گام قبل از کیش و مات به یک راه حل می رسد نه بر اساس منطق و نه بر اساس قوانین بین المللی موجود. شرایطی که اسرائیلی ها به این نتیجه برسند که دیگر توان ادامه اشغال را ندارند، کشورهای عربی بتوانند بر سر حق و حقوق فلسطینی ها به یک توافق جامع برسند و اعمال فشار کنند و با توجه به این که ثروتشان نسبت به اسرائیل خیلی بیشتر از گذشته شده این امکان را دارند و بلاخره با وضع جدید جهانی آمریکا به این نتیجه برسد که حمایت از اسرائیل دیگر برایش سودمند نیست. در چنین فضایی برای حل مشکل در چهار چوب قوانین ملل متحد به می توان صلح سازی نمود.

اما قبل از بوجود آمدن چنین شرایطی سیاست ایران چه باید باشد 

1. مردم ما در این 44 سال بیشترین هزینه را از طریق این حکومت با سیاست راه قدس از کربلا می کذرد و تشکیل سپاه قدس پرداختند. حکومت با حمایت از انواع و اقسام گروه های تروریستی تحریم های گسترده ای را به کشور ما تحمیل کرد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم لطمات بزرگی را زد 

2. رژِیم با تقویت محور مقاومت ضد اسرائیلی سیاست خارجی کشور ما را در اختیار افراطیون، سپاه پاسداران و سپاه قدس که نیروی میدان نامیده می شوند سپرد. مردم ما بارها با طرح شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران مخالفت جدی خود با این سیاست را اعلام نموده اند. و این بدان معنی است که مردم ایران خواهان پایان دادن به این سیاست ایران بر باده هستند. 

3. داشتن مناسبات حسنه با دیگر کشورهای منطقه از طریق وزارت خارجه انجام می گیرد و این که یک نیروی نظامی با صرف هزینه ها مالی دسته جات شبه نظامی در دیگر کشورها تشکیل دهد به معنی حمایت از تروریسم می باشد که دیگر کشورها را بر علیه کشور ما می شوراند. سیاست خارجی و منطقه ای نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوری خواه می بایست صد درصد در مقابل سیاست خارجی تشنج آفرین جمهوری اسلامی باشد.

4. برای تغییر جدی در سیاست خارجی و ایجاد اعتماد در منطق خاورمیانه ما باید خواهان بر چیده شدن سپاه قدس و مداخلات آن در خاورمیانه شویم

5. در این جا مسئله به حق بودن و یا نبودن خواست فلسطینی ها، در سیاست خارجی ما نباید نقش اساسی داشته باشد. سیاست کشور ما می بایست بر اساس خواست ملت ایران، بر اساس منافع ملی مردم ایران و منافع صلح برای کشور ما و منطقه ما باشد. زیرا ما نمی توانیم شاهد این باشیم که کشور ما به جنگ کشیده شود. ایران می تواند مسئله فلسطین را از طریق سازمان ملل و با همکاری با دیگر کشورها پی گیری نموده تا این مشکل بزرگ منطقه حل و فصل شود. در لحظه هم با توجه به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل ما باید خواهان آتش بس، مذاکره و پایان دادن به جنگ شویم. در پایان باید اضافه نمایم جریاناتی که خواهان حمله دیگر کشورها می شوند درکی از سیاست خارجی و منافع ملی و سرزمینی مردم ایران ندارند و در عمل به پیاده نظام بیگانه گان و به آشوب کشاندن کشور ما تبدیل می شوند

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  • حقیقتگو

    امیدوارم که کمنت بنده درجواب هموطن گرامی اقای مزدک لیماکشی متشرکنید..حکومت آخوندی تاکنون چه موردهائی که مردم خواهان انها بوده وهستند برایش پشیزی ارزش قائل بوده وپذیرفته وعملی کرده است که برچیدن سپاه قدس ضمیه اش می تواند باشد؟ سپاه پاسداران وسپاه قدس وسپاه بسیجی یان ازاقشارمردمی تشکلیل شده ومیشوند که مفت خوری وموهبت های مرتبط با ان را ازکارکردن درمزارع کشاورزی وکارگری کردن وغیره ترجیح داده اند ونه مشکل مسکن دارند ونه مشکل امورمعیشتی ونه اموردرمانی ونه فقرمالی که بابت ان واداربه گدائی کردن باشند .فقط وفقط سری به دهات ها وروستاها درایران بزنید که آخوندها وطلبه ها وبرانها وافکارشان همچنان حکومت می کنند هرچند ازاوضاع بد اقتصادی شان ناله ها سرمی دهند وبربسیاری ازاین گونه شهروندان ایران میلیونها جمعیت مردمی را تشکلیل میدهند به بهشت وجهنم وانچه آخوندها درمغزشان تزریق شان کرده اند اعتقاد دارند وهمچون معتادانی هستند ترک معتادی شان به مرگشان منجرمیشود ..اکثریت قشری خاکستری وقشرسیاه که ستون های حکومت آخوندی برانها استواربوده ومی باشد هرچند میلیاردها دلاردرسوریه وعراق ولبنان وفلسطین برباد داده ومیدهد ..ازهمین اقشارمردمی هم بوده اند وهستند که زن ومرد درشهرها ولند وبه آزارواذیت وضرب وشتم ودستگیرکردن دیگران مشغولند ..اگرفرد بیمارجذام زده ای که با قطع کردن عضوی ازبدنش که جذام زده بوده می تواند ازپیشروی جذام درپیکرش جلوگیری کند وبه زندگی عادی اش برگردد ولی اگرجذام اسلام درمغزش باشد درمان ان با داروی دمکراتی وحقوق بشر میسرنیست .درحقیقت انچه درایران کنونی شاهدش هستیم درارتباط با جذام مغزی اسلام دربسیاری مردمان دراین کشوراست .ودرحقیقت جذام مغزی اینگونه چهل وچندسال کشوررا برباد داده است قابل قیاس با ویروس کرونا نبوده ونیست ..درمورد دوم ایرانی را چه فلسطین وچه موردهائی که به مردمان عرب مرتبط است مگرهمان فلسطنی ها واعراب نبوده که درجنگ هشت ساله خمینی برپا کرده با عراق جوانان ایرانی برای دفاع ازایران را می کشتند وشهرهای ایران بمباران میکردند ؟ مجسمه صدام حسین درفلسطین چه می کند ؟ کشورهای عربی صادرکننده نفت که نجومی وارمیلیاردها دلارنفت وگازمی فروخته ومی فروشند باید ازهم نسل وتبارشان دفاع کنند وهزینه های مالی اش را بپردازند ؟ ایران درگیردرموردهائی که آخوندها موجب ان شدند چه خسارات های مالی وچه تحریم ها نصیب مردم ایران شد .تمامی سرمایه گذاران خارجی ازایران متواری شدند ودردوبی وقطر وترکیه ومالزی وهندوستان وکره جنوبی سرمایه گذاری کردند..بله حذام اسلام وحامیان چنین جذامی درکشورایران چه فجایعی برپا نبود که نکردند وهمچنن ول کن این فجایع سازی وجتایت واستبدادوخفقان نیستند ..هویت ایرانی ها چه بود وچه شد ؟ آثارتاریخی شان چه بود وچه شد ؟ رفاه وآزادی وپیشرفت وبی دققه زندگی کردنشان چه بود وچه شد؟ اگراسرائیل بابت انچه حماس درمحو کردن اسرائیل به اعمال تروریستی وجنایت دراسرائیل رو آورد که اسرائیل نگذاشته ونمی گذارد ونخواهد گذاشت که اسرائیل توسط افکارخمینی وخامنه ای سانان همان شود که کشورایران به اشغالشان درامد ایکاش ان زمان هم نیروی هوائی ایران جاده های منتهی به تهران وفرودگاهی که خمینی ازهواپیمای ایرفرانس ازان پیدا شده بود بمباران میکرد ونمی گذاشت که حماسی وشیخ نصرالله وخمینی افکاران درایران حاکم شوند !! سازمان ملل که محفلی ازدورهم نشینی دیکتاتورها وآدم کشان وگماشته گان اربابان کره زمین است موجودیت واقعی اش را ازدست داده است !!ای کاش ایرانی ها کورمردم خودشان نمی بودند وبینای چشم فلسطنی ها !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *