گفتگو درباره آینده ایران: چرا در ایران دموکراسی نیست؟

روحانیت در گذشته از جامعه مدنی بود و لباس‌شان نماد معنویت بود، ولی الان نماینده قدرت سیاسی شده‌اند. البته همه روحانیون مانند هم نیستند، اما اغلب اگر بخواهند موقعیت‌های ممتازی داشته باشند، باید حکومتی شوند.

این موضوع از مشکلات دموکراسی ایران است، ولی مسئله فقط حاکمیت نیست. ما سال‌ها با استبداد خو کردیم و تحت این فرهنگ بزرگ شده‌ایم. دموکراسی در خانواده با دموکراسی در جامعه پیوند مستقیم دارد.

فیلم کامل این گفتگو در پلتفرم آزاد:

https://azad.im/ls?c=ZqLteV

کانال آزاد

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *