حکومت اسرائیل پاشنه آشیل دموکراسی و مشوق تروریسم!

دموکراسی گرانمایه ترین دستاورد تاریخ بشر است. دموکراسی ها هیچ کدام کامل نیستند و هنوز باید بر نقایص و ضعف های زیادی غلبه کنند، اما ناقص ترین دموکراسی هزار بار بهتر از “بهترین” دیکتاتوری است.

دموکراسی یک دستاورد تا ابد تثبیت شده نیست و موجودیت آن از درون و بیرون توسط جبهه مهاجم دیکتاتوری تهدید می شود. رژیم تروریستی روسیه، حکومت جنایتکار اسلامی ایران، دیکتاتوری های کره شمالی، چین ومتحدان آنان همگی دشمنان سوگند خورده دموکراسی اند و تا آنجا که بتوانند به نابودی آن می کوشند.

حمایت دولت های دموکراتیک بویژه ایالات متحده از زورگوئی ها، تجاوزات و سرکوب های وحشیانه مردم فلسطین توسط افراطیون حاکم بر اسرائیل بویژه در بیست سال گذشته فقط ستمگری علیه فلسطینی ها نیست بلکه ستمی بزرگ علیه نفس دموکراسی است.

در دنیائی که همه جهانیان شاهد وقایع و اتفاقات روزمره در اقصی نقاط جهان هستند، وقتی جنایات ارتش اسرائیل در غزه و در ساحل غربی رود اردن توسط دولت های دموکراتیک قاطعانه محکوم نمی شود، وقتی در دو دهه گذشته کلونی سازی های تجاوز کارانه دولت دست راستی اسرائیل در مناطق اشغالی ساحل غربی رود اردن مورد بی اعتنائی کشورهای غربی قرار می گیرد، نتیجه آن بی اعتباری دموکراسی در افکار عمومی جهانی و بهره برداری دیکتاتوری های سرکوبگر جهان در تبلیغات مستمر خود علیه دمکراسی است. به همین دلیل بی اغراق باید گفت که برخورد یک بام و دو هوای دولت های دموکراتیک با مساله اسرائیل و فلسطین به پاشنه آشیل دموکراسی تبدیل شده است. و به نوبه خود در رشد تروریسم جنایت پیشه اسلامی موثر بوده و هست.

در همه سالهای گذشته سیاستهای دولت دست راستی اسرائیل، در رشد تروریسم و در صدمه به اعتبار دموکراسی، در انظار جهانی این ارزشمندترین دستاورد بشری نقش مستقیم داشته است. یکی از راه حل های موثر مهار و نابودی تروریسم اسلامی پایان دادن به این روند فاجعه بار از طریق تحمیل اراده جهانی به اسرائیل در پذیرش دولت مستقل فلسطین و خروج اسرائیلی ها از کولونی های ساخته شده در ساحل غربی رود اردن است. تا زمانی که کشورهای دموکراتیک این راه حل عادلانه را که منطبق با قطعنامه های متعدد شورای امنیت نیز هست به اسرائیل تحمیل نکنند، سیاستهای ستمگرانه اسرائیل ادامه خواهد یافت که پیامد آن تولید و بازتولید تروریست های حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، حوثی های یمن و انواع جهادگران مورد حمایت رژیم اسلامی ایران و روسیه است.

هم اکنون در مساله حمایت و یا اغماض دموکراسی ها در قبال جنایات وحشیانه دولت دست راستی اسرائیل در غزه همه نظام هائی که شبانه روز علیه ارزشهای والای دموکراسی به جنگ های نرم و سخت مشغول هستند، با مهارت برای توجیه دیکتاتوری و تضعیف دموکراسی و جنبش های دموکراتیک، این پاشنه آشیل (حمایت غرب از حکومت اسرائیل) را نشانه گرفته اند.

هر گلوله ای که مغز کودک فلسطینی را متلاشی می کند، هر بمبی که خانه فلسطینی ها را بر سرشان خراب می کند، گلوله ای است به قلب اعتبار دموکراسی در سراسر جهان، مگر آن که یکبار و برای همیشه ایالات متحده و اتحادیه اروپا حساب خود را به روشنی و قاطعانه از حساب دولت های دست راستی اسرائیل جدا کنند. از عدالت در مساله فلسطین قاطعانه، در عمل و نه در حرف دفاع نمایند.

بر کسی پوشیده نیست که حتی رسانه های غرب نیز در قبال جنایات دولت های دست راستی اسرائیل خود سانسوری می کنند و در واقع آزادی رسانه ها را غالبا از ترس قربانی می کنند. چرا که سلاح کشنده “آنتی سمیتیسم” در همه جهان غرب خیلی موثر عمل می کند.

سایت عصر نو

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *