سخنرانی رضا خبوک در باره عدالت انتقالی

سخنرانی رضا خبوک، دانشجوی دکتری حقوق اساسی و حقوق بشر در آکادمی دفاع از حقوق بشر اروپایی دانشگاه کلن، در باره عدالت انتقالی در کنفرانس جمهوریخواهی . برشمردن پنج رکن عدالت انتقالی و تحلیل امکان ایفای نقش نیروهای سیاسی در دو بستر زمانی عدالت انتقالی شامل قبل و بعد از دوران گذار

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *