پیام به همایش پنجم

دوستان! درودهای صمیمانه ما را بپذیرید.

همایش پنجم شما در شرایطی برگزار می شود که مردم ایران در یکی از سخت‌ترین دوران و شرایط زندگی خود در زیر ستم و سرکوب استبداد و ارتجاع اسلامی به سر می‌برند.

یکی از مشخصات این زمان تشدید فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم ما بویژه اقشار کم‌ درآمد و زحمتکشان جامعه است. برنامه‌های ضد‌‌اجتماعی و سیاست‌های ماجراجویانه‌ جمهوری اسلامی در حوزه داخلی و بین المللی منجر به انزوای سیاسی، تهدید های نظامی و تحریم‌های اقتصادی گسترده و تشدید بحران اقتصادی و نابودی تولیدات داخلی و بیکاری، بی عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی شده‌اند.

مشخصه‌ی دیگر این زمانه، ادامه و استمرار مقاومت و مبارزه مردم ما بویژه فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی، به رغم سرکوب و اختناق شدید، در برابر بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های اجتماعی، سرکوب آزادی‌ها و نقض حقوق بشر  در ایران است. در ماه‌های اخیر، مبارزات مردم علیه گرانی و بحران اقتصادی، مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران ایران برای احقاق حقوق اساسی خود، فعالیت‌های انجمن‌های مدنی برای دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر، مقاومت‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی، زنان، روزنامه‌نگاران و… همه نشان‌گر آن است که به رغم شرایط بسیار سخت مبارزاتی در زیر یوغ ولایتی، مقاومت مردم ایران باز نمی‌ایستد و نخواهد ایستاد.

دوستان گرامی!

 بی گمان، با توجه به اهمیت شرایط حساسی که در آن به سر می‌بریم، همایش پنجم شما می‌تواند به وِیژه با تمرکز بر ضرورت همگرایی جمهوری خواهان برای شکل بخشیدن به بلوکی نیرومند، سیاست‌های و راه‌کارهائی را مد نظر قرار دهد که در آینده، جامعه ایران را در مسیر استقرار جمهوری، دمکراسی و جدایی دولت و دین یاری رساند.

کوشش امروز ما، ایجاد اتحاد میان همه‌ی گرایش‌های جمهوری‌خواه معتقد به جدائی دولت و دین و مرزبندی با همه‌ی افکار غیر دموکراتیک و توجیه‌گران حکومت‌های دینی و پادشاهی است. در راه عبور از دیکتاتوری و ضد ارزش‌هایی که به نام جمهوری و دمکراسی در حاکمیت اسلامی وجود دارد، اتکا و همراهی با مردم ایران می‌تواند سر فصل نوینی در تاریخ کشورمان برای استقرار جمهوری و دمکراسی رقم زند.  ما در پیوند با یکدیگر می توانیم بر استبداد دینی در کشورمان پیروز شویم و در مخالفت با حمله و دخالت نظامی قدرت های بیگانه در  کشورمان، در تصمیم گیری سیاسی  برای آینده آن، تضمینی برای استقلال و یکپارچگی ایران باشیم.

با آرزوی موفقیت کنگره تان و دست  آوردهای هر چه بیشتر برای شما در این راستا  و پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی !

 شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

12 ژولای 2012

Print Friendly, PDF & Email