آغاز کار (سخنرانی افتتاحيه مهدی خان بابا تهرانی)

همايش “اتحاد جمهوری خواهان ايران” روز 07.01.2004 با حضور بيش 650 نفر از فعالين سياسی و فرهنگی کشورمان کارخود را آغاز کرد. اين تعداد تا پايان روز جلسه به 800 نفر بالغ گرديد. جلسه با انتخاب هيئت سنی گشايش يافت و آقای مهدی خانبابا تهرانی يک از اعضای هيئت سنی و از افراد موثر در شکل گيری “اتحاد جمهوری خواهان” با ايراد نطق زير به جلسه رسميت دادند:
هم ميهنان، خانم ها و آقايان عزيز،

به نخستين همايش اتحاد جمهوری خواهان ايران خوش آمديد! اجازه بفرمائيد قبل از آغاز سخنم، به مناسبت فاجعه زنی دردناک و تاسف بار زلزله ی بم که به مرگ هزاران تن از ان، مردان و کودکان بی پناه اين شهر تاريخی انجاميد و ايرانيان را در هر گوشه ی جهان و در سراسر ايران زمين غرقه در ماتم و سوگواری نمود، در اين جا به نام شما شرکت کنندگان در همايش و از طرف اتحاد جمهوری خواهان ايران صميمانه تسليت بگويم و به احترام و ياد همه ی قربانبان اين فاجعه، يک دقيقه سکوت اعلام کنم.
متشکرم.
خانم ها و آقايان محترم من از اين که به علت بيماری و ناتوانی جسمانی نمی توانم بيش از چند دقيقه ای در حضورتان باشم. لذا از اين بابت از شما عزيزان پوزش می طلبم. و فقط با ذکر اين نکته که حرکت حمهوری خواهان به نام زنان و مردانی که در بندند
به نام زنان و مردانی که تبعيدند
به نام يارانمان همه
که جانباختگانند و کشتگان
ز آنرو که تن به تباهی نداده اند.
امروز در شهر برلن با برگزاری اين همايش، تلاش و کوشش تاريخی خود را رسما در راستای اتحاد هر چه وسيع تر نيروهای مردم سالاري، دموکرات، چپ، آزادانديش و ملی ايران برای استقرار يک جمهوری عرفی و پارلمانی متکی بر اساس حقوق بشر و قبول و رعايت برابری حقوق همه ی شهروندان صرف نظر از جنسيت، تعلق قومی و فرهنگی و دينی آغاز می کند و چشم اميد به حمايت و ياری همه ی ايرانيان دارد.
اتحاد جمهوری خواهان يکی از موئلفه های نيروی جانشين فردای جامعه ی ماست.
جنبش جمهوری خواهان ايران در حقيقت انکار جمهوری اسلامی ولايتی در ميهن ماست. اتحاد جمهوری خواهان برای برپايی يک ايران مدرن، ترقی خواه و دموکرات مستقل پيکار می کند. ما از تمام همه ی هم ميهنان آزاده، عدالت خواه و ترقی خواه خود و نيروهای دموکرات جهان طلب همراهی و ياری می کنيم تا جنبش دموکراسی و جمهوری خواه پس از گذشت يک قرن مبارزه در راه مردمسالاری بتواند با همبستگی بزرگ ملی خود به اين آرزوی ديرين ملت ايران جامه ی عمل بپوشاند و ايران را در کنار جوامع پيشرفته و مدرن جهان قرار دهد.
اتحاد جمهوری خواهان همپای ساير نيروهای ترقی خواه ايران با اراده ای معطوف به قدرت برای استقرار نظام دموکراسی و جمهور مردم مصممانه گام برخواهد داشت.
و چنين باد!

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *