طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران

طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران

1 – همایش
1 – 01 – هیئت رئیسهء سنی همراه هیئت اجرایی موقت همایش را افتتاح می کند.
1 – 02 – همایش با حضور هر تعداد از کسانی که بیانیهء «برای اتحاد جمهوریخواهان» را پذیرفته اند، رأس ساعت و روز از قبل اعلام شده گشایش می یابد.
1 – 03 – اعتبار هر جلسهء همایش مشروط به حضور بیش از 60 در صد اعضای همایش در جلسه است.
1 – 04 – منظور از کل آرا در این آیین نامه کل آرا حاضر در جلسه است.

2 – اعضای همایش
2 – 01 –
– تمامی کسانی که سند ”برای اتحاد جمهوریخواهان” را امضا کرده اند در تمامی مباحث و تصمیم گیری ها با حقوق برابر شرکت خواهند داشت.
– کسانی که بیانیه ”برای اتحاد جمهوریخواهان” را امضا نکرده اند، اگر در طی همایش اعلام نمایند که خواهان پیوستن به حرکت اتحاد جمهوریخواهان اند، عضو همایش محسوب شده و دارای حق رای خواهند بود.
– کسانی که سند را امضا نکرده و خواهان مشارکت در فعالیت های جمهوریخواهان اند می توانند در مباحثات مشارکت نموده و پیشنهادهای خود را ارایه دهند ولی عضو همایش محسوب نشده و دارای حق رای نیستند.
2 – 02 – حقوق عضو عبارتند از داشتن حق رأی، شرکت در مباحث و تصمیم گیری ها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیئت رئیسه، کمیسیونها و شورای هماهنگی.
2 – 03 – هر نفر حق دارد حداکثر در یکی از ارگان های منتخب همایش، یعنی هیئت رئیسه و کمیسیونها، عضو باشد.
2 – 04 – وظیفهء عضو رعایت آیین نامه است.

3 – ارگانهای همایش
3 – 01 – ارگانهای همایش عبارتند از هیت رئیسه و کمیسیونها.
3 – 02 – هیئت رئیسه شامل 7 نفر صاحبان بیشترین آرا است که از میان کاندیداهای عضویت در این ارگان و با رأی اعضای همایش انتخاب می شوند.
3 – 03 – هیئت رئیسهء موقت پس از گشایش همایش، ابتدا بند 3 – 02 این آیین نامه را به تصویب می رساند و سپس کار انتخاب هیئت رئیسهء دائمی همایش را پیش می برد. با انتخاب هیئت رئیسهء دائمی، کار هیئت رئیسهء موقت و دیگر ارگان های موقت خاتمه می یابد.
3 – 04 – حقوق هیئت رئیسه عبارتند از
● نمایندگی همایش، مادام که دایر است،
● اخذ تصمیمات ضرور برای هدایت و مدیریت همایش،
3 – 05 – وظایف هیئت رئیسه عبارتند از
● هدایت و مدیریت همایش،
● رعایت و نظارت بر رعایت آیین نامه،
● نظارت بر و پیگیری کار کمیسیونهای همایش،
● نظارت بر شمارش آرا،
● تهیه صورت جلسات همایش،
● انتقال اسناد همایش به ارگانهای منتخب آن،
● اطلاع رسانی مستمر در مورد پیشرفت کار همایش به اعضا.
3 – 06 – کمیسیونهای همایش ارگانهای منتخب آن برای تدارک تصمیمات و رسیدگی و انتظام پیشنهادهای داده شده روی طرحهای همایش اند.
3 – 07 – تعداد اعضای کمیسیونها ( پیشنهاد: 15) نفر است. این عده از میان <<و توسط>> داوطلبان عضویت در هر کمیسیون انتخاب می شوند.
3 – 08 – وظایف کمیسیونها بررسی پیشنهادها، حول پیش نویس اسناد و قطعنامه ها و تنظیم و تدوین نهایی آن برای ارایه به نشست عمومی همایش است. اضافه بر آن، هرکمیسیون پیشنهادهایی را که به تصویب آن نرسیده اند، ولی مفاد بند 3 – 09 مشمول آن هاست، برای تصمیم گیری به نشست عمومی ارایه می دهد.
3 – 09 – جدا از مصوبهء کمیسیونها، تنها پیشنهادهایی به نشست عمومی ارائه می شوند که از پشتیبانی یک چهارم اعضای کمیسیون مربوطه برخوردار باشند.
3 – 10 – کمیسیونها همچنین موظفند مصوبات خود را، پیش از ارائه به نشست عمومی برای تصمیم گیری، به اطلاع اعضای همایش رسانده و به پیشنهادهای آنان دایر بر حذف هر یک از تغییرات وارده رسیدگی کرده باشند.
3 – 11 – کمیسیونها پیشنهادهای پذیرفته نشده را در گروهبندی زیر به نشست عمومی ارائه خواهند کرد:
● پیشنهادهای ویرایشی
● پیشنهادهای بدیل جزیی
● پیشنهادهای بدیل پایه ای، همراه با سخنران موافق و مخالف آن.
3 – 12 – هر کمیسیون از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان مخبر انتخاب و به همایش معرفی می کند.
4 – تصمیمات همایش
4 – 01 – تصمیمات همایش بر سه فسم اند: الف – مربوط به روند کار همایش، ب – اسناد و قطعنامه ها و ج – انتخاب شورای هماهنگی.
4 – 02 – تصمیمات مربوط به روند کار با پذیرش هیئت رئیسه اخذ می شوند. هرگونه پیشنهاد رد مورد روند کار کتبا به هیئت رئیسه ارایه خواهد شد.
4 – 03 – نحوهء تصمیم گیری دربارهء اسناد و قطعنامه ها زیر عنوان «مصوبات همایش» و نحوهء انتخاب رهبری زیر همین عنوان آمده است.
4 – 04 – رئیس جلسه باید بسته شدن یک موضوع در دستور را تصریح کند.

5 – مصوبات همایش
5 – 01 – مصوبات همایش دربرگیرندهء مجموعهء اسناد و قطعنامه هایی است که به کیفیت زیر از تصویب همایش بگذرند.
5 – 02 – پیش نویش تمامی اسناد و قطعنامه ها، که توسط گروههای کار و یا امضاکنندگان «بیانیه» تدوین شده اند، بایست پیش از برگزاری همایش از سوی شورای موقت هماهنگی برای تصمیم گیری توسط همایش سراسری انتشار یافته و در اختیار عموم قرار گرفته باشند.
5 – 03 – جدا از پیش نویسهای فوق الذکر، طرحی می تواند به عنوان پیش نویس سند یا قطعنامه مستقیماً به همایش ارائه شود که از حمایت حداقل 50 عضو همایش برخوردار باشد و همایش با گذاشتن آن به دستور موافقت کند.
5 – 04 – مراحل تصویب یک سند عبارتند از تعیین پیش نویس پایه هرگاه برای موضوع آن بیش از یک طرح ارائه شده باشد، رسیدگی به پیشنهادهای پذیرفته نشده توسط کمیسیون همایش و سرانجام رأی گیری روی کلیت.
5 – 05 – برای تعیین سند پایه، ابتدا یکی از تدوین کنندگان هرطرح آن را توضیح می دهد، سپس یک مخالف و یک موافق پیرامون آن صحبت می کنند؛ در آخر طرحها به رأی گذاشته می شوند. طرح پایه باید حائز اکثریت مطلق آراء باشد.
5 – 06 – در مرحلهء رسیدگی به پیشنهادهای پذیرفته نشده توسط کمیسیون، پیشنهادهای بدیل جزیی مستقیماً به رأی همایش گذاشته می شوند، پیشنهادهای بدیل پایه ای پس از صحبت یک مخالف و یک موافق به رأی گذاشته می شوند. در این موارد پیشنهادی پذیرفته می شود که حائز اکثریت مطلق آراء باشد.
5 – 07 – پس از رسیدگی به پیشنهادها حداکثر دو مخالف و دو موافق روی کلیت سند صحبت کرده و متعاقباً روی آن رأی گیری می شود. کلیت سند باید حداقل 60 درصد آرای موافق از کل آراء را کسب کند.

7 – انتخاب شورای هماهنگی
7 – 01 – شورای هماهنگی «اتحاد جمهوریخواهان» از میان اعضای نامزد حاضر در همایش انتخاب می شود.
7 – 02 – هیئت رئیسه لیست نامزدها را از میان داوطلبان و پیشنهادشدگان قطعی و اعلام می کند.
7 – 03 – پس از معرفی نامزدها، اقدام به رایگیری میشود. رایگیری مخفی و نسبی خواهد بود.
7 – 04 – ۵۰ نفر صاحبان بیشترین آرا، مشروط به کسب اکثریت مطلق آرا، شورای هماهنگی منتخب همایش را تشکیل خواهند داد. هر عضو می تواند به ۲۶ نفر رای دهد.

7 – 05 – طرز انتخاب شورای هماهنگی
الف- انتخاب شورای هماهنگی به صورت فردی است. اعضای همایش می توانند ترکیب ارگان رهبری مورد پسند خود را در لیست های مختلف تنظیم و به نشست عمومی معرفی کنند.
ب- هر گاه رای اکثریت مطلق آرا توسط تعداد مورد نظر کسب نشده باشد، رای گیری بین دو برابر تعداد لازم تکرار خواهد شد.
د- در صورتی که یک یا چند نامزد حایز اکثریت مطلق نشوند، در این صورت در مورد آن ها، بار دیگر رای گیری خواهد شد. تنها حایزین اکثریت مطلق می توانند به ترکیب ارگان رهبری اضافه شوند

7 – 06 – سهمیه بندی زنان
در انتخاب شورای هماهنگی سهمیه ای برابر ۳۰ در صد برای زنان منظور خواهد شد.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *