گزارش تصمیمات سومین همایش

اتحاد جمهوری خواهان ایران
سومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مه ۲۰۰۷ در شهر برلین برگزار شد.  طی این سه روز، شرکت کنندگان همایش به تمامی موارد پیش بینی شده و نیز قرار هائی که در جریان همایش مطرح شدند  رسیدگی و تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند.
اوضاع سیاسی و سیاستهای ما:
در رابطه با تحلیل اوضاع سیاسی و سیاستهای اتحاد جمهوريخواهان سند تهیه شده توسط کمیسیون با اکثریت مطلق آرا و بدون رای مخالف به تصویب رسید. در این سند تغییر اوضاع سیاسی کشور، موقعیت جنبش های مدنی، سیاست نیروی حاکم هم در عرصه سیاست داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفته و سیاست اتحاد جمهوریخواهان تشریح گردیده است.

برای دريافت اين مدرک در فرمت ميکروسافت ورد کليک کنيد
برای دريافت اين مدرک در فرمت پی. دی. اف کليک کنيد


سند استراتژی سیاسی:
در این رابطه سندی توسط کمیسیون تدارک اسناد آماده گردیده و تلاش شده بود که در چارچوب سند بیانیه اتحاد جمهوريخواهان مصوب اولین همایش و در ادامه سند مصوب همایش دوم استراتژی سیاسی اتحاد جمهوريخواهان را تکمیل نماید. این سند ۵۲ در صد رای مثبت۳۱  در صد رای مخالف و ۱۷ در صد رای ممتنع  اعضا همایش را کسب نمود ولی از آنجا که مطابق آیین نامه همایش تصویت اسناد پایه ای نیازمند ۶۰ در صد آرا مثبت اعضا همایش است؛ سند به تصویب نرسید و لذا اسناد مصوب همایش های گذشته در این رابطه همچنان پایه سیاست اتحاد جمهوريخواهان خواهد بود.
اقوام و مساله ملی
در برخورد با حقوق اقوام و اقلیت های فرهنگی زبانی که در دو همایش پیشین نیز مطرح بود و با توجه به اهمیت این امر در شرایط کنونی کشور سندی آماده گردیده بود که با تصحیحات پیشنهادی حاضرین در همایش ۶۹ درصد آرا مثبت به تصویب رسید.

برای دريافت اين مدرک در فرمت ميکروسافت ورد کليک کنيد
برای دريافت اين مدرک در فرمت پی. دی. اف کليک کنيد  
 

برنامه اجا در رابطه با اقتصاد کشور
در رابطه با برنامه و دیدگاههای اجا در رابطه با اقتصاد کشور چندین سند به همایش ارائه گردیده بود. پس از اظهار نظر تعدادی از شرکت کنندگان همایش در رابطه با ویژگیهای اجا قطعنامه زیر با موافقت سایر پیشنهاد دهندگان به همایش ارائه شد که با ۷۰ در صد آرا مثبت شرکت کنندگان در همایش به تصویب رسید.
برای حفظ ویژه گی هائی که ضرورت اتحاد ما هستند و با تاکید بر؛
اقتصاد بازار، احترام به مالکیت خصوصی، توجه به نقش عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها در رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و نیز اهمییت نگاهی مبتنی بر منافع ملی به فرایند جهانی شدن؛
از تبدیل هر گونه مدل اقتصادی لیبرال دموکراتیک، سوسیال دموکراتیک، سوسیالیستی و … به موضع عمومی اتحاد جمهوریحواهان خودداری می کنیم و؛
از افراد، گرایش ها، قراکسیون ها و محقل های نظری که رویکردی خاص به مدل های اقتصادی لیبرال دموکراتیک، سوسیال دموکراتیک، سوسیالیستی و … دارند می خواهیم که ؛
طرح ها، پروژه ها و برنامه های خود را که خصوصیت اجرائی دارند به رهبری اتحاد حمهوریخواهان ( همایش، شورای هماهنگی و هئیت سیاسی و اجرائی ) ارائه کنند و در تصویب و پیگیری آن بکوشند.
سیاست اجا در رابطه با انتخابات مجلس و رِیاست جمهور
با توجه به اهمیت اتخاذ سیاست روشن در این زمینه قرار زیر پیشنهاد و با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.
“همایش سوم “اجا” هیئت سیاسی ( شورای هماهنگی) منتخب را موظف می سازد که تدارک ائتلاف بزرگ جمهوریخواهان ایران به منظور شرکت مستقل در انتخابات همزمان ریاست جمهوری و مجلس هشتم را بلافاصله آغاز نماید.
هیئت سیاسی حداکثر تا سه ماه شعارهای انتخاباتی و کاندیداهای پیشنهادی “اجا” و سیاست های انتخاباتی را مشخص ساخته، جهت تصویب به همایش دائر یا شورای هماهنگی ارائه می دهد.”
حمایت از مبارزات زنان
با توجه به رشد مبارزات زنان و اهمیت آن قطعنامه ای توسط کمیسیون زنان آماده گردیده بود که با تایید قاطع شرکت کنندگان در همایش به تصویب رسید.

برای دريافت اين مدرک در فرمت ميکروسافت ورد کليک کنيد
برای دريافت اين مدرک در فرمت پی. دی. اف کليک کنيد


حمایت از مبارزات جوانان و دانشجویان
با توجه به تشدید فشار بر جنبش دانشجویی و اهمیت مبارزات جوانان و دانشحویان شرکت کنندگان بر همایش شورای هماهنگی آینده را موظف ساختند که حمایت از این مبارزات را بعنوان یکی از وظایف اصلی خود مورد توجه قرار دهد  و اقدامات خود را به همایش آینده گزارش دهد.
مبارزه برای انتقال فعالیت های اجا به ایران
شرکت کنندگان در همایش قرار مصوب همایش دوم مبنی بر ضرورت مبارزه برای فعالیت در ایران را مجددا مورد تایید و از شورای مرکزی منتخب خواستار برنامه ریزی در این زمینه گردیدند.
حفظ محیط زیست
در رابطه با ضرورت مبارزه برای حفظ محیط زیست قرار زیر به تصویب رسید:
درباره هماهنگ سازی برنامه های اتحاد جمهوریخواهان ایران با کوشش های جهانی برای حفاظت محیط زیست
همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان ایران با توجه به بحران خطرناک زیست بومی در مقیاس کشوری و جهانی و با توجه به آغاز دوره نوینی در تلاش برای رهیابی و اقدام جهت حفاظت محیط زیست اعلام می کند:
۱- اتحاد جمهوریخواهان ایران خود را موظف و مسئول می داند که همه امکانات خود را در راهیابی  و برنامه ریزی و اقدام برای مقابله با بحران زیست بومی که در راس آن کاهش موثر گازهای گلخانه ای، تصفیه جو و رفع خطرات ناشی از نیروگاههای هسته ای قرار دارد، بکار بندد.
۲- اتحاد جمهوریخواهان ایران می پذیرد که برنامه های این اتحاد در هر زمینه ای که به امر زیست بوم مربوط شود، با تدابیر و تصمیمات نهادهای مسئول بین المللی همچون سازمان ملل و توافق های مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست هماهنگ گردد.
۳- همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان ایران شورای هماهنگی را موظف می کند برای نظارت بر اجرای تصمیمات فوق کمیسیون ویژه ای را تشکیل دهد.
تغییرات ضرور در اساسنامه
با توجه به تجربه سه سال فعالیت اتحاد جمهوريخواهان ضرورت تغییراتی در برخی مواد اساسنامه اتحاد جمهوريخواهان وجود داشت.  

برای دریافت اساسنامه مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷) در فرمت میکروسافت کلیک کنید
برای دریافت اساسنامه مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷) در فرمت پی. دی. اف کلیک کنید

 
کنفرانس” صلح و راه های دستیابی به آن در خاورمیانه”
در جریان همایش کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس” صلح و راه های دستیابی به آن در خاورمیانه” با شرکت جمعی از شخصیت های سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی از کشورهای آمریکا؛ آلمان؛ عراق؛ فلسطین، مصر، اسراییل و نیز خانم «کلودیا روت» رئیس حزب سبزهای آلمان برگزار گردید.

برای دريافت اين مدرک در فرمت ميکروسافت ورد کليک کنيد
برای دريافت اين مدرک در فرمت پی. دی. اف کليک کنيد


میز گرد با رسانه ها
در جریان همایش میز گردی در باره رابطه اتحاد جمهوريخواهان و جریانهای سیاسی و انتظارات متقابل آنان از یکدِیگر برگزار شد.
در این میز گرد نمایندگان رادیو بی بی سی (آقای رئیسی) ، رادیو فردا (آقای جمشید برزگر)، رادیو زمانه ( آقای مهدی جامی) و نیز خانم مریم سطوت  و آقایان حسن شریعتمداری، مسعود فتحی، مهرداد مشایخی و فرخ نگهدار از مسئولین اجا برگزار شد .
قرارهائی که برای رسیدگی به شورای هماهنگی ارجاع گردید:
به علت ضیق وقت سایر قرار های پیشنهادی برای بررسی و اقدام مقتضی به شورای هماهنگی ارجاع گردید.  این قرار ها به شرح ذیل اند:
– قرار در رابطه با تشکیل یک “اتاق فکر الکترونیک” درجهت تدوین برنامه ها و مدلهای توسعه کشور و زمینه سازی برای تحزب مدرن
– قرار در مورد ضرورت همکاری با جنبش های جهانی صلح و بویژه در رابطه با خطر حمله به ایران
– قرار درباره تشکیل کمیسیونی برای بررسی ساختار اتحاد جمهوريخواهان و تدوین آیئن نامه فعالیت کارپایه ها و فراکسیونها
انتخاب کمیسیون داوری
انتخاب کمیسیون داوری که براساس اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان وظیفه بررسی شکایات در درون اجا را دارد برگزار شد و آقایان گودرز اقتداری، مهران براتی و بیژن حکمت به عضویت این کمیسیون برگزیده شدند.
انتخاب شورای هماهنگی
در انتهای همایش انتخابات شورای هماهنگی برگزار شد و افراد زیر به عضویت شورای هماهنگی برگزیده شدند
جمشید اسدی – پروین اشتهارد – مهران براتی – محمد برزنجه – محمد برقعی – سهیلا بنا – بهروز بیات – حبیب پرزین – احمد پورمندی – علی پورنقوی – رضا چرندابی – بیژن حکمت – بهروز خلیق – فرهاد روحی – نادر زرکاری – حسن زهتاب – تورج ساعدی – مریم سطوت – حسن شریعتمداری – ضیا عابدی – فرزانه عظیمی – رضا فانی – مهدی فتاپور- فرهاد فرجاد – مسعود فتحی – فیروزه فولادی – یدی قربانی – امیرحسین گنج بخش – ملیحه محمدی – مهرداد مشایخی – مرتضی ملک محمدی – امیر ممبینی – مهران میرفخرائی – نوشین ناهیدپور – فرخ نگهدار
 
هیئت رئیسه همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان ایران  
۲۰ ژوئن ۲۰۰۷

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *