میزگرد: فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن

«میزگرد جمهوری خواهی»

فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن

مهمانان: آقایان بهمن مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *