گفتگو: بحران های حاکمیت و چشم انداز پیش‌رو

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش‌ پارسا با دکتر سعید‌ پیوندی، استاد جامعه شناس دانشکاه لورن در‌پاریس :
ملزومات سیاسی گذار به دمکراسی
مناسبات جمهوری خواهان دمکرات با دیگر نیروها
ضرورت شکل گیری یک نیروی دمکرات جمهوری خواه برای گذار به دمکراسی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

https://rangin-kaman.net

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *